เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวิทยากร คุณธารทิพย์ งอกงาม จากบริษัทนากา อินโนเวชัน จำกัด และ ทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำหนังสือราชการผ่านระบบ e-Office Automation เพื่อให้กระบวนการ/ขั้นตอนดำเนินงานของระบบฯ ของหน่วยงานต่อไป ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting