เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และตัวแทนคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกลาง สนอ.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับคณะ) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาวิชา) ประธานสาขาวิชา (ทุกสาขาวิชา) และอาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำหนังสือราชการผ่านระบบ e-Office Automation (ระดับคณะ)