วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร