เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คุณภักดี โตแดง และ คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับสถาบันอุดมศึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 3 ภาคกลาง) เพื่อสำรวจความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาในการเลือกรูปแบบการส่งข้อมูลในโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon ระยะที่ 2) ณ ห้องปิ้นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิติี้ กรุงเทพมหานคร