เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมงานสัมมนา “Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve” โดยบริษัท ดิ เอสเร์ฟ จำกัด ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และ Cloud for Education เพื่ออัพเดทเทคโน โลยีคลาวด์ การสนับสนุนองค์ความรู้ รวมถึงวิสัยทัศน์ และแนวคิดอันเป็นประโยชน์ เพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ Digital University ณ. บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด อาคารปาร์คเวนเจอร์