เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทีมงานสำนักงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ดำเนินการทดสอบ e-Office Automation โดยใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานเรียนรู้และฝึกการใช้งานระบบ e-Doc รูปแบบเดิม เพื่อเตรียมรับนโยบายการปรับการใช้งาน e-Office Automation ระบบใหม่ที่ต้องใช้งานได้อย่าง Real-Time อันรองรับการใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่สอดคล้องกับนโยบาย Smart University ต่อไป