วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมการกำหนดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบบ Web application ครั้งที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุกจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยาวงศ์