วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกลาง สนอ.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ทุกหน่วยงาน) เข้าร่วมประชุม/หารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Office Automation เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในระบบฯ ต่อไป ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting