เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Competency-based skills assessment Conference Day” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และสร้างความเข้าใจผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ประกอบด้วยเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัล และเครื่องมือเรียนรู้เพื่อทดสอบวัดระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้