ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 และ 1 – 2 , 8 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยทีมสำนักคอมพิวเตอร์ จัดสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 7 รายวิชา ผ่านระบบดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยจัดสอบในระบบดิจิทัล (exam.bsru.ac.th) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กำหนดตารางสอบและห้องสอบทุกรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษาสอบปลายภาค ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา