ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการกลั่นกรองข้อสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบสอบแบบดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 1/2565 จำนวน 6 รายวิชา โดยมีคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการาของรายวิชาเข้าร่วมการกลั่นกรองความถูกต้องของข้อสอบก่อนการสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา