วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยทีมสำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบดิจิทัล ประจำภาคเรียที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และตัวแทนคณาจารย์จากรายวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา เข้าร่วมประชุม/หารือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสอบดิจิทัล พร้อมแนวทางดำเนินการสอบออนไลน์ ในระบบฯ ต่อไป ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting