เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ นำโดยอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ในวาระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา