วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ดำเนินการจัดสอบวัดทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 62) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 โดยมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร (รหัส 62)(ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว)นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง (รหัส 64) เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 (สำนักคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา