วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมสรุปเอกสารที่ใช้ในระบบ e-office โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรกองกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) กองคลัง กองนโยบายและแผน ตัวแทนคณะ จนท.ธุรการ หน่วยงานอื่นๆ (ที่มีการใช้งานเอกสารที่ไม่เหมือนกับส่วนกลาง) เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวาระเกี่ยวกับขั้นตอนการหารือแบบฟอร์มรูปแบบหนังสือราชการ(แบบตอบรับ ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจหนังสือ และแบบฟอร์ม)จากแต่ละหน่วยงานส่วนกลาง ร่วมประชุม/หารือ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในระบบฯ ต่อไป ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting