วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเรียนการสอน AR (AUGMENTED REALITY) VR (VIRTUAL REALITY) บนแพลตฟอร์ม EON-XR โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมการจำลอง ‘สภาพแวดล้อม’ ให้เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง ผ่านการรับรู้ เช่น การเห็น ได้ยิน สัมผัส ผ่านอุปกรณ์ตัวช่วย VR Headset ยี่ห้อต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลกราฟิกแบบมีมิติ ระยะใกล้ไกล ให้สามารถเห็นทุกอย่างได้รอบด้าน ด้วยเทคโนโลยี 360 องศา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา