วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบกราฟฟิก การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยโปรแกรม CANVA (รุ่นที่ 2) โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานในยุคดิจิทัล 4.0 พร้อมด้วยวิทยากร คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. บรรยายเรื่องการออกแบบกราฟิก การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา