วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.จัดประชุมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University ด้วยแนวทางการใช้งานระบบ E-Office Automation ครั้งที่ 3/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรธุรการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวาระเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจหนังสือ (การออกเลขหนังสือ บันทึกข้อความ แต่ละหน่วยงาน) และลงนามทั้ง 9 รายการ ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา