วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.จัดประชุมแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบบ web application ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 (กลุ่มย่อย : กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักกิจการนักศึกษา) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการร่าง TOR ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา