วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบกราฟฟิก การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยโปรแกรม CANVA (รุ่น 1) โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานในยุคดิจิทัล 4.0 พร้อมด้วยวิทยากร คุณนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา บุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บรรยายเรื่อง การออกแบบกราฟิก การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา