วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และคุณธรรมศักดิ์ จลาสุภ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting