วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และคุณสุพิศ รุกขชาติ บุคลากรสำนัคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุม : โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : การจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งสาขาวิชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ได้จัดขึ้น โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการจัดการขยะตามหลัก 3R เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13