วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.จัดประชุมแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบบ web application ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มย่อย : กองกคลัง กองบริหารงานบุคคลและงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี) โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการร่าง TOR ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา