วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมขยะแลก มาม่า ประจำเดือน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทยอยดำเนินการ ได้แก่ การทำ 5 ส., ลดการใช้กระดาษ, การคัดแยกขยะตามประเภท เป็นต้น กิจกรรมเล็ก ๆ เหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) พร้อมสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (มิติด้านสิ่งแวดล้อม)เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8