วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.จัดประชุมแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบบ web application ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์/บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการ TOR ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา