วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาแผนการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา