วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2570) โดยมีทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่านร่วมวิพากษ์ฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้วยรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting