เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมดำเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สรุรินร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565