เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ นำด้วย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ในวาระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวาระที่ 2