วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมร่วมกับงานธุรการ งานบุคคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ “ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University ด้วยแนวทางการใช้งานระบบ e-office automation ครั้งที่ 1/2565” เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมข้อมูล รูปแบบหนังสือราชการ และ ขั้นตอนการตรวจหนังสือ รวมถึงการลงนามในเอกสารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization & Green University ให้พร้อมเข้าสู่การเป็น Smart University ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10