วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แนวทางจัดทำการเขียน การประเมินค่างานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งชำนาญการ” โดยมี คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง/รูปแบบประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งหรือการตีค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สมเหตุสมผล โดยนำมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นคุณค่างานของตำแหน่ง โดยที่การประเมินค่างานเป็นการวัดความสัมพันธ์หรือคุณค่าของตำแหน่งชำนาญการต่อไป