วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบ “แนวทางการปฏิบัติงานช่วงเวลา OT ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2565” โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 : มอบหมายการตรวจสอบ/สำรวจครุภัณฑ์ปี 2536 – 2549 กิจกรรมที่ 2 : มอบหมายเรื่องระเบียบการใช้งานระบบสารสนเทศและ PDPA และกิจกรรมที่ 3 : การจัดทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization & Green University ให้พร้อมเข้าสู่การเป็น Smart University ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10