สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก “การจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน” โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 60 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (19 มกราคม 2565 – 19 เมษายน 2565) จากกระทรวงวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565