วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต และข้อมูลสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยประเมินการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าสมเด็จเจ้าพระยา ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting