วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดเตรียมสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) 8 อัตรา และพนักงานราชการ 3 อัตรา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้จัดสอบภาคประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055