🚩สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
✅ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน)
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
🟠วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” พร้อมนำเสนอการใช้งานระบบบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ (budget.bsru.ac.th) โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และนายวิชชา สุขรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดการใช้งานระบบบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#ccbsru #BSRU #bsru #สำนักคอมพิวเตอร์bsru #สำนักคอมพิวเตอร์

ไม่พลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
🔸ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://cc.bsru.ac.th/
🔸Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ccbsru
🔸Line Official : @ccbsru

🔸มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : www.bsru.ac.th