🚩สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

—-

🟠 จัดโครงการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

—–

✅ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” ระยะที่2: มาตรฐานคู่มือ คือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนลไลน์ Zoom Application และ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

——

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >> https://www.bsru.ac.th/

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >> https://cc.bsru.ac.th/

#ccbsru#สำนักคอมพิวเตอร์bsru#BSRU#สำนักคอมพิวเตอร์#bsru