อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

ทบทวนแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (2666-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมบริหาร ร่วมทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (2566 -2570) ที่นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี รวมทั้ง ได้นำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามาร่วมทบทวน อันเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในหลายมิติ เช่น • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ • ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น • ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู • ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้ามาสังเคราะห์ให้เข้ากับบริบทและข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในการทบทวนแผนดักล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะนำและชี้แนะหลักคิดในการปรับกิจกรรมและทิศทางการดำเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

 

———————————————

#Digital #Plan #Review #Uptodate #BSRU #NewNormal #Computercenter www.bsru.ac.th

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8