สนค.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในแต่ละคณะ สำนักและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกจุด แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยตัวแทนแต่ละสังกัดได้รายงานสถานการณ์และปัญหาที่พบในแต่ละพื้นที่ได้ตรงจุดและร่วมทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

#BSRU #WIFI #Internet #Teamwork #Computercenter

———————————————————–

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น