🚩 หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
————-
ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564
Meeting ID: 953 4288 2744
Passcode: 888999
กดลิงค์เข้าห้องอบรม
https://link.bsru.ac.th/9t0
————-
#หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
สำหรับการฝึกปฏิบัติการ
#เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร
ต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาของการอบรม และส่งชิ้นงานระหว่างการอบรม 1 ชิ้นงาน