อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมงาน ร่วมกันผลักดันระบบจัดการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามการใช้งบประมาณ ในการร่วมสังเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานด้านการการติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย อันได้รับความร่วมกับอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีนายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและทำความเข้าใจข้อมูลที่แสดงผลในระบบติดตามการใช้งบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามการใช้งบประมาณ กิจกรรมที่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามการใช้งบประมาณ (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-21  ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 10 

—————————————————————————————————————————- 

ติดต่อเรา 

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723 

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th 

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8