สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณาจารย์ประจำหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการต้นแบบระบบบอบรม กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย อันเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตราฐานสากล ICDL ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ICDL ประเทศไทย เป็นแม่ข่ายหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคเหนือ และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom

—————————————————

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น