วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการการวิพากษ์แผนปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 1 การวิพากษ์แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ สำนักคอมพิวเตอร์มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และเมื่อทำการประชุมระดมสมองกันสามารถถอดความเชื่อมโยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมีจำวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เกี่ยวกับประเด็นภัยธรรมชาติทางอัคคีภัยและน้ำท่วม

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการเป็น Smart University เกี่ยวกับความล่าช้าในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เกี่ยวกับการถูกร้องเรียนด้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับถูกร้องเรียนการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

หลักจากทำการวิพากษ์ ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้และเห็นประเด็นความคล้ายคลิงกันระหว่าง คำว่า ความเสี่ยง และ ปัญหา อย่างชัดเจน อันเป็นสิ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนกิจกรรมภายในสำนักคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับการปฏิบัติตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับสำนัก พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองกับค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Morality)

———————————————–
ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8