วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript ” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการให้บริการ Digital Transcript ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการจัดการแถลงข่าวครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น 1 ในสถานศึกษา ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรนำในการให้บริการ Digital Transcript อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

Digital Transcript เป็นก้าวแรกที่สำคัญด้านการศึกษาของไทยที่จะทำให้ประเทศมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ การอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนทั้ง การขอ การรับ การจัดเก็บ การใช้งาน และการตรวจสอบ และในอนาคตเมื่อสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถทำข้อมูลในรูปแบบ XML ได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะช่วยให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาต่าง ๆ แล้วยังเป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย ทั้งขยายไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งขยายไปยังเอกสารอื่น ๆ ของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับทุกมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ Digital Transcript สำเร็จพร้อมให้บริการได้จริงในวันนี้ โดยจะผลักดันระดับพื้นฐานให้สำเร็จ ก่อนที่จะผลักดันการพัฒนาระดับสูงในระยะต่อไป สำหรับมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำ Digital Transcript มีความยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการจัดทำ Digital Transcript ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆด้วย เพื่อเป็นการขยายผลโครงการให้ประสบความสำเร็จในวงกว้างต่อไป

จึงนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการบริการดิจิทัลภาครัฐที่ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศมีความพร้อมในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จำนวนทั้งสิ้น 39 แห่ง ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.มหาวิทยาลัยมหิดล

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.มหาวิทยาลัยพะเยา

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

17. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

19.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

27.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

28.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

30.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

31. มหาวิทยาลัยนครพนม

32.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

33.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

34.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

35.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

36.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

37.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

38.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

39.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

และมีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทดสอบการใช้งานและพร้อมรับเอกสาร Digital Transcript แล้วจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/news/975046