วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมรับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน “การสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย” แบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom และ Facebook Live เพจสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นทำความเข้าใจถึง

  • วัตถุประสงค์ของการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล
  • ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
  • กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564
  • ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
  • ช่องทางการเข้าระบบทดสอบทักษะดิจิทัล
  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ในครั้งนี้ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อธิบายแนวทางและระบบทดสอบทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประชุมร่วมกันทั้งนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยดนตรี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนประมาณ 2000 คน