มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอ ผลการดำเนินโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมประชุม Zoom

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของผู้รับผิดชอบ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

• กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มนวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์) วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

• กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มระบบบริหารจัดการ) วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

• กลุ่มที่ 3 การศึกษาและโครงการตามบริบท (กลุ่มระบบบริหารจัดการ) วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดร.บุญลือ ทองอยู่ และ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ร่วมวิพากษ์ผลการดำเนินงานครั้งนี้

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม และทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับคำชื่นชมและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

ขอขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ที่อนุเคราะห์ รูปภาพประกอบ

Facebook : LINK