สนค.จัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาระบบทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาระบบทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับมหาวิทยาลัย จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

การอบรมในครั้งนี้ จะมีสาระสำคัญ 3 เรื่องด้วยกัน
• Platform สำหรับการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
• สาธิตการใช้ระบบ National Digital Testing Platform ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• แนวทางการใช้ Digital Testing Platform สำหรับ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย รศ.ดร.ปานใจ และ คุณไตรเทพ

แนวทางดังกล่าวช่วยให้ทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เห็นแนวทางการดำเนินงานต่อไปที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักคอมพิวเตอร์วางนโยบายในการขับเคลื่อนต่อไป

Facebook : LINK