สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา KM-CC 2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะจัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละประมาณ 2 เรื่อง โดยผ่านโปรแกรม Zoom
สำนักคอมพิวเตอร์ มองถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน ของแต่ละฝ่ายงาน ให้เกิดความเข้าใจอันดีในการทำงานมากยิ่งขึ้น ได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนางานให้ดีมากขึ้น
สัปดาห์แรก จะมี 3เรื่อง
• วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 หัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดอบรม นำเสนองาน หรือสื่อต่าง ๆ โดย นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
• วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หัวข้อ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย นางสุพิศ รุกขชาติ
• วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 หัวข้อ การให้บริการระบบการจองห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ โดย นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล


ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th