สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลผลงานหรืองานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ต่าง ๆ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และ รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ในการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในแต่ละรอบการจัดกิจกรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 รอบ ดังนี้

• วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์, วิทยาลัยการดนตรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
• วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รวมผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมครั้งจำนวน 400 คน กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นการดีและเห็นเข้ารับชมเว็บไซต์บันทึกข้อมูลผลงานหรืองานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ต่าง ๆ ได้ที่ www.bsru.net นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการเชิญชวนและแนะนำแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเว็บไซต์ www.mou.bsru.ac.th เพื่อเป็นการเก็บประวัติการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดจากการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของแต่ละสาขาวิชา, ภาควิชา, คณะ หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สุดท้ายนี้ ทุกท่านสามารถติดตาม ข่าวสารโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในกิจกรรมอื่นๆ ภายหลังจากนี้ ได้ที่ลิงก์ http://training.bsru.ac.th/

ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมที่ Facebook https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ccbsru&set=a.2708484239443045