📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์
เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน “ระบบเว็บไซต์ข้อมูลผลงานอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

📅วันที่ 28 มิถุนายน 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี

📅วันที่ 28 มิถุนายน 2564
🕘เวลา 13.00-16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📅วันที่ 29 มิถุนายน 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📅วันที่ 29 มิถุนายน 2564
🕘เวลา 13.00-16.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

✏️สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์
http://training.bsru.ac.th/
ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2564

📱อบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
หมายเหตุ รหัสห้องอบรมจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการบันทึกในระบบสมัครอบรม

Meeting ID: 982 4070 4188
Passcode: 888999
Link : https://link.bsru.ac.th/39r